Det skal være trygt, enkelt og oversiktelig å handle hos oss i Parkmiljø.

Tilbudet du får er normalt en fastpris hvor alle kostnader forbundet med produktet er med, også transport. Gunnarbeider, montering og eventuelt underlag er normalt ikke inkludert om dette ikke er spesifisert.

Selv om vi ønsker dette skal være så enkelt som mulig må vi allikevel informere og formalisere kjøps og salgsbetingelser. Skulle du ha noen spørsmål er det bare å ta kontakt!

 

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSE

1.1 Følgende salgs- og leveringsvilkår gjelder ved salg fra Parkmiljø AS (heretter kalt "Selger") til kunden (heretter kalt "Kjøper"). Dette gjelder også selv om Kjøper, under forhandlingene om kjøpet eller i Kjøpers tilbuds- eller kjøpsbekreftelse til Selger, har angitt andre vilkår for kjøpet. Alle slike vilkår anses som frafalt ved Selgers endelige aksept av kjøpet.

2 TILBUD OG AKSEPT

2.1 Bare skriftlige tilbud er bindende for Parkmiljø AS. Tilbudet er normalt gyldig i 30 dager om ikke annet er spesifisert. Den oppgitte leveringshorisonten/-tiden i tilbudet er kun veiledende, og leveringstiden er først endelig når den er angitt i ordrebekreftelsen, med unntak av det som er nevnt i punkt 5.2.

3. PRISER

3.1 Prisene i tilbud, ordrebekreftelser og kontrakter er dagens priser, ekskludert moms, avgifter og eventuell transport. Parkmiljø AS forbeholder seg retten til å endre priser i tilfelle av betydelige endringer i innkjøpspriser, produksjonskostnader, lønninger, råvarer, underleveranser, valutakurser, frakt, rabatter, toll, skatter, avgifter, og lignende, samt ved hendelser som omfattes av punkt 7.

4. BETALING

4.1 Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje innen 14 dager fra datoen fakturaen er utstedt. Manglende overholdelse av Parkmiljø AS' betalingsvilkår anses som vesentlig mislighold, noe som gir Parkmiljø AS rett til å stoppe ytterligere leveranser og kreve all utestående gjeld, forfallent og uforfalt, betalt umiddelbart.

4.2 Hvis Kjøper ikke betaler innen rett tid, har Parkmiljø AS rett til å beregne forsinkelsesrente på 2 % per påbegynt måned etter forfallsdatoen, og kreve purrings- og inkassogebyrer i samsvar med norsk lovgivning.

4.3 Kjøper har ikke rett til å holde tilbake noen del av fakturabeløpet eller gjøre opp for eventuelle krav mot Parkmiljø AS, med mindre slike krav er skriftlig anerkjent og akseptert av Parkmiljø AS.

4.4 Uavhengig av eventuelle tidligere avtalte betalingsvilkår med Parkmiljø AS, har Parkmiljø AS rett til å kreve kontant betaling for fremtidige leveranser eller at Kjøper stiller nødvendig sikkerhet dersom betaling av kjøpesummen blir forsinket.

4.5 Uten hensyn til det som er nevnt ovenfor, forbeholder Parkmiljø AS seg retten til å kreve betalingsgaranti eller betaling på forhånd før levering.

5. LEVERING OG LEVERINGSTID

5.1 Med mindre annen leveringsklausul er avtalt, skjer levering "fra fabrikk" i standard emballasje i henhold til gjeldende INCOTERMS 2000 "ex works". Frakt skjer dermed på Kjøpers risiko og regning. Hvis Kjøper ønsker spesiell beskyttelse eller emballasje, leveres dette kun etter forhåndsavtale med Parkmiljø AS, og alle kostnader påløper Kjøper.

5.2 Det i tilbudet angitte leveringsvindu/-tidspunkt er kun veiledende, og leveringstiden er endelig når den er angitt i ordrebekreftelsen. Leveringstiden i ordrebekreftelsen fastsettes av Parkmiljø AS etter beste skjønn i samsvar med forholdene som eksisterer ved tidspunktet for ordrebekreftelsens utsendelse.

5.3 Kjøper har ikke rett til å utsette den avtalte leveringsterminen uten forhåndsgodkjennelse fra Parkmiljø AS.

5.4 Ved forsinkelse skal Kjøper reklamere umiddelbart. Kjøper kan kun heve kjøpet dersom Parkmiljø AS ikke har levert senest 15 virkedager etter skriftlig krav fra Kjøper og dette kun etter skriftlig avtale med Parkmiljø AS. I intet tilfelle kan Kjøper kreve erstatning som følge av forsinkelse.

5.5 Hvis Kjøper ikke har bestemt en forsendelsesmetode på tidspunktet for transporten, kan Parkmiljø AS ordne forsendelsen på vanlig måte for Kjøpers regning. Frakt skjer likevel på Kjøpers risiko og for Kjøpers regning.

5.5.1 Frakt er normalt spesifisert i tilbud fra Parkmiljø og dette er da med gunstigste transport normalt med bil uten truck eller løftelem. Kunde må da selv sørge for nødvendig mannskap og losseutstyr og at det er tilgang for stor lastebil på leveringssted. Eventuelle skader på vei ol. I forbindelse med transport er ikke Parkmiljø AS sitt ansvar.

5.5.2 Når det er avtalt levering hos Kjøper eller et annet sted som er angitt av Kjøper, leveres varene så nært som mulig bruksstedet, så langt lastebilen kan kjøre uten fare for å sette seg fast eller skade kjøretøy og omgivelser, etter sjåførens skjønn.

Hvis varene ønskes levert til et sted som ikke er Kjøpers adresse, er Kjøper ansvarlig for eventuell skade, tyveri eller skader etter transportørens levering til det angitte stedet. Mellom Parkmiljø AS og Kjøper anses levering og risikoovergang som fullført ved Parkmiljø AS' levering til transportøren.

Synlige skader og manglende kolli (pakker) må umiddelbart rapporteres til transportøren og anmerkes skriftlig på transportdokumentet. Hvis dette ikke gjøres, mister Kjøpers reklamasjonsrett overfor transportøren.

5.5.3 Utgifter til eventuell ventetid for lossing hos Kjøper eller et annet sted angitt av Kjøper, belastes Kjøper, og Kjøper må dekke kostnadene som følger av manglende evne til å motta varene til avtalt leveringstidspunkt.

5.6 Merkostnader i forbindelse med ikke-avtalt dellevering belastes Kjøper.

6. EIENDOMSFORBEHOLD

6.1 Parkmiljø AS forbeholder seg eiendomsretten til det solgte inntil hele kjøpesummen og eventuelle kostnader knyttet til levering av salgsobjektet, som for eksempel frakt, er betalt av Kjøper. Ved betaling med sjekk eller veksel anses ikke betalingen som endelig før full innfrielse har skjedd og eventuell frist for innsigelser fra banken er utløpt. Eiendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Kjøper ved levering, jf. pkt. 5.1.

7. FORCE MAJEURE

7.1 Parkmiljø AS er ikke ansvarlig for forsinkelser i tilfelle av force majeure, inkludert, men ikke begrenset til, arbeidskonflikter og alle andre forhold som partene ikke har kontroll over, som for eksempel brann, krig, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opptøyer og uro, mangel på transportmidler, generell varemangel, forsinkelse, avskaffelse av større varepartier, drivstoffrestriksjoner, samt i tilfelle mangelfulle eller manglende leveranser fra underleverandører, uavhengig av årsak.

7.2 I slike tilfeller utsettes rettidig levering til slutten av hendelsen, men ikke mer enn 12 uker, etter hvilken begge parter har rett til å avslutte avtalen uten å betraktes som mislighold.

8. GARANTI OG MANGLER

8.1 Parkmiljø AS gir garantier for alle produkter som er produsert av Parkmiljø AS, med unntak av feil som skyldes normal slitasje, i 12 måneder fra fakturadatoen. Garantien gjelder bare når produktet er korrekt montert i samsvar med monteringsanvisningene fra Parkmiljø AS og vanlig anerkjent praksis i henhold til EN1176 og EN1177, samt forutsatt riktig vedlikehold i henhold til punkt 9. Det er Kjøpers ansvar å forsikre seg om at de nødvendige monteringsanvisningene er mottatt. Garantien dekker imidlertid ikke feil eller mangler som oppstår på grunn av normal slitasje og alder, kosmetiske feil, feilaktig eller unormal bruk, hærverk og vandalisme, overbelastning, utilstrekkelig vedlikehold, samt ved forsøk på reparasjoner, justeringer og endringer som ikke er utført av Parkmiljø AS eller med skriftlig samtykke fra Parkmiljø AS.

8.2 Ved levering er det Kjøpers ansvar å foreta vanlige undersøkelser av det leverte, inkludert å kontrollere mengden og om det er åpenbare feil og mangler. Eventuelle klager på mangler eller kontraktsbrudd som Kjøper har oppdaget eller burde ha oppdaget ved undersøkelse av de leverte varene ved mottak, må fremsettes skriftlig umiddelbart etter mottakelsen av varene, og under alle omstendigheter senest 6 dager etter mottak. Klager skal tydelig beskrive naturen av mangelen og eventuelt vedlegges bildebevis.

8.3 Garantien forutsetter at varen blir sendt til Parkmiljø AS fraktfritt innen 6 dager etter at feilen er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, med kravet om å ha blitt reist senest 12 måneder fra leveringsdatoen.

8.4 Mangler som burde ha blitt oppdaget i forbindelse med Kjøpers undersøkelsesplikt, kan ikke påberopes etter utløpet av de ovennevnte fristene.

8.5 Etter Parkmiljø AS' valg vil mangler ved det solgte bli utbedret, varen blir omlevert eller kjøpesummen for det solgte kreditert til Kjøper. Uansett hvilken leveringsklausul som er avtalt i ordrebekreftelsen, vil eventuell omlevering skje EXW (Ex Works) fra Parkmiljø AS' adresse på Formervangen 7-9, DK-2600 Glostrup, Danmark, i samsvar med betingelsene i punkt 5.1. Kjøper er selv ansvarlig for og dekker alle kostnader knyttet til transport, bytte og installasjon av defekte/mangelfulle varer.

9. INSTALLASJON, INSPEKSJON, VEDLIKEHOLD OG DRIFT

9.1 Kjøper er ansvarlig for riktig installasjon, inspeksjon, vedlikehold og drift av varene, inkludert overholdelse av EN 1176 og EN1177.

9.2 I tillegg forutsettes det at Kjøper følger følgende vedlikeholdsråd for varene:

Kaldsveising mellom mutter og bolt/gjengestag er et fenomen som kan oppstå. For å unngå dette, anbefaler Parkmiljø AS at man bruker en (låse)mutter med voksbehandling. Voksbehandlingen bidrar til å redusere friksjonen og dermed muligheten for at mutteren setter seg fast. Muttere med voksbehandling kan kjøpes hos de fleste leverandører av boltevarer.

VEDLIKEHOLDSKONTROLL-LISTE (Vi henviser forøvrig til produktspesifike vedlikeholdsbeskrivelser)

Formål: Unngå og/eller begrens alle typer ulykker/skader på barn, voksne eller gjenstander ved bruk av Parkmiljø AS produkter.

9.2.1 Alle nye produkter – Før første gangs bruk

Alle nye komponenter skal nøye undersøkes for tilstedeværelsen av kilder til skader av enhver art, for eksempel, men ikke begrenset til:

- Skarpe kanter

- Sveiser som er svake eller mangler

- Forsikring om at bolter og muttere er tilstrekkelig strammet

- Sjekke for brudd i materialer eller andre visuelle feil

9.2.2 Hver måned eller ved ekstrem bruk hver 15. dag

Produktene skal inspiseres i samsvar med EN1176.

- Sjekk for slitasje, skader, hærverk, og forsikre deg om at produktene har tilstrekkelig smøring (olje, fett).

- Inspeksjon av alle deler eksternt, og åpne deler der de er festet med bolter og muttere.

OBS! Åpne IKKE deler som er festet med bolter og muttere og som er festet med sveising. I slike tilfeller skal produktet inspiseres visuelt, og ved manuell bevegelse opp og ned, høyre og venstre, samt ved å dytte eller trekke på produktet.

Hvis det oppdages for mye eller for lite klaring/bevegelse i produktene på grunn av slitasje, skader og/eller hærverk, skal den skadede delen umiddelbart byttes ut med en ny og original del.

Hvis produktet er utstyrt med plastdeksler, må disse fjernes, og smøremiddel påføres. Under smøringen er det viktig at smøremidlet trenger inn på alle områder. Avslutt smøringen ved å sette på plastdekslene igjen.

Hvis plastdekslene har blitt borte, kan nye bestilles for utskifting hos leverandøren.

Alle husker, og bevegelige deler skal smøres med en børste eller fett spray.

9.2.3 Sjekk hver morgen før produktet/redskapet tas i bruk

Alle husker og bevegelige deler som er enkeltpunkt-oppmontert skal boltene alltid være riktig strammet, slik at belastningen overføres til kroppen av den bevegelige delen, og ikke til bunnen av bolten. Hvis bolten er løs, sjekkes det for brudd i bunnen av bolten.

Produkter med brudd i materialet, svake eller ødelagte sveiser skal repareres/utskiftes umiddelbart.

Hvis det oppdages unormale lyder fra bevegelige deler, kan disse reduseres ved å påføre noen dråper olje.

Alle gummideler: Sjekk for slitasje, skader og hærverk. Alle metall- eller harde materialeinnsatser som er belagt med gummi eller lignende, skal være i samme stand som da redskapet opprinnelig ble kjøpt og installert første gang. Hvis det oppdages feil og mangler, skal produktet umiddelbart byttes ut med nye og originale deler.

Alle komponenter: Sjekk for slitasje, skader, hærverk og forsikre deg om at det er tilstrekkelig smøring.

Alle skruer, bolter og muttere skal inspiseres og strammes overalt.

Der redskaper er hengt opp eller montert sammen, eller der redskaper er bevegelige, må dette kontrolleres ved å manuelt bevege delen opp og ned, til høyre og til venstre. Bytt ut delen som har feil med en ny og original. De defekte delene fjernes fra lekeplassen FØR redskapet kan tas i bruk igjen.

9.2.4 Alle typer krav må være skriftlige, og det skal vedlegges en kopi av en skriftlig loggbok/inspeksjonsplan (i henhold til DS/EN 1176) med datoer for utført arbeid som beskrevet i de ovennevnte punktene i denne sjekklisten som er kontrollert og utført.

Hvis denne inspeksjonsplanen ikke kan fremlegges, forbeholder Selger seg retten til å avvise alle krav.

9.3 Defekte komponenter vil bli byttet ut med nye eller reparert innenfor garantiperioden, jfr. i øvrig pkt. 8.5. Andre krav vil ikke bli akseptert.

9.4 Kjøper oppfordres til å forsikre seg om at Kjøpers kunder er fullt kjent med det som er beskrevet i punkt 9 om korrekt installasjon, inspeksjon, vedlikehold og drift av lekeapparater samt underlag på lekeplassen.

10. ANSVARSBEGRENSNING 

10.1 Med mindre det er skriftlig avtalt på forhånd med Parkmiljø AS, kan kjøperen og/eller dennes avtaleverver hverken direkte eller indirekte selge og/eller videreselge/eksportere produktene utenfor Norge, og Parkmiljø AS påtar seg aldri ansvar i den forbindelse. Kjøperen skal holde Parkmiljø AS skadesløs for ethvert ansvar, tap, kostnad og erstatningskrav som følge av overtredelse av dette.

10.2 For krav som gjelder Parkmiljø AS' oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, har kjøperen rett til erstatning for direkte tap med følgende begrensninger:

10.2.1 Parkmiljø AS' erstatningsansvar er begrenset til direkte skader/tap og er uavhengig av årsak og arten av kravet begrenset til det fakturerte beløpet for den aktuelle tjenesten eller varen som forårsaket skaden/tapet eller er årsak til eller direkte relatert til erstatningskravet.

10.2.2 Parkmiljø AS er under ingen omstendigheter erstatningsansvarlig overfor kjøperen for tapt drift, tapt fortjeneste, dagbøter, tapte besparelser eller andre indirekte tap eller følgetap som følge av bruk av det solgte eller manglende mulighet til å bruke det, uavhengig av om Parkmiljø AS er informert om muligheten for slike krav.

10.2.3 Tap, kostnader eller utgifter knyttet til tilbakelevering, ombestilling, reparasjon, utskifting, fjerning eller iverksettelse av lignende tiltak med mangelfulle produkter eller produkter der Parkmiljø AS' produkter er blitt en komponent, kan ikke gjøres gjeldende overfor Parkmiljø AS. Parkmiljø AS påtar seg ikke ansvar for kjøperens rettsforhold overfor tredjepart.

10.2.4 Parkmiljø AS er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller løsøre som oppstår mens produktene er i kjøperens besittelse. Parkmiljø AS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter som er produsert av kjøperen eller produkter der disse inngår.

 11. RETURVARER

11.1 Kjøper har ikke rett til å returnere varer og leveranser fra Parkmiljø AS med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd. Hvis slik avtale er inngått, krediteres godkjente returnerte varer normalt med en reduksjon på 25 % av salgsprisen eksklusive merverdiavgift ved levering til Parkmiljø AS' lager eller et annet sted som er anvist av Parkmiljø AS i Norge.

11.2 Spesialvarer, tilpassede varer eller utstillingsvarer kan ikke returneres.

12. PRODUKTANSVAR

12.1 Med mindre det følger ufravikelige regler, er Kjøper ansvarlig for at eventuelle direkte eller indirekte krav fra kjøperen eller tredjeparter mot Parkmiljø AS begrenses til dekningen i produsentes produktansvarsforsikring.

12.2 Kjøper forplikter seg til å holde Parkmiljø AS skadesløs i den grad Parkmiljø AS pålegges ansvar overfor tredjepart utover det som følger av punkt 12.1, samt for skader eller tap som Parkmiljø AS ikke er ansvarlig for overfor kjøperen i henhold til punkt 10.

12.3 Hvis Parkmiljø AS blir saksøkt av tredjepart som følge av produktansvar, aksepterer kjøperen å begrense Parkmiljø AS' ansvar til det som dekkes av produktansvarsforsikringen.

12.4 Under ingen omstendigheter er Parkmiljø AS ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske følgetap. Hvis tredjeparter fremmer krav mot kjøperen knyttet til erstatningsansvar i henhold til dette punktet, skal kjøperen umiddelbart varsle Parkmiljø AS om dette.

13. TEGNINGER OG BESKRIVELSER

13.1 Alle spesifikasjoner og opplysninger om vekt, dimensjon, kapasitet, pris, tekniske og andre data som er oppført i kataloger, datablader, annonser, bildeinformasjon og prisliste er omtrentlige og kun veiledende. Slike opplysninger er derfor bare bindende i den grad de uttrykkelig gjentas i bestillingen eller det spesifikt henvises til dem.

13.2 Dersom konstruksjonen eller spesifikasjonene med hensyn til et produkt som er solgt av Parkmiljø AS endres før leveringstidspunktet, har Parkmiljø AS rett til å levere produktet med den nå gjeldende konstruksjon og spesifikasjon, dersom produktet - etter en objektiv vurdering - ikke er blitt forringet som følge av dette. Det samme gjelder med hensyn til produktets ytre fremtoning, inkludert farge.

13.3 Alle innsendte tegninger og beskrivelser forblir eiendommen til Parkmiljø AS og må ikke kopieres, reproduseres, overføres til eller på annen måte gjøres kjent for tredjepart uten tillatelse.

Dersom kjøperen, for å kunne gjennomføre prosjektet, har behov for tegninger og dokumentasjon, kan partene avtale skriftlig på forhånd at Parkmiljø AS gir kjøperen tegninger og dokumentasjon som er nødvendige for at kjøperen skal kunne montere, starte opp, drive og vedlikeholde leveransen. Uten samtykke fra Parkmiljø AS kan denne informasjonen ikke brukes til annet enn det som var formålet med overføringen. Imidlertid krever Parkmiljø AS at informasjonen behandles konfidensielt.

13.4 Parkmiljø AS forbeholder seg retten til å videreformidle eventuelle tegninger og tekniske spesifikasjoner som er overlevert av kjøper til Parkmiljø AS til underleverandører, i den grad dette er nødvendig for å oppfylle leveransen.

14. TVISTER

14.1 Enhver uenighet mellom partene som ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal legges frem for forliksråd og med anvendelse av Norsk rett og lovgivning.

Dersom en eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelsene senere blir erklært ugyldige, skal dette ikke påvirke avtalens gyldighet eller de gjenværende bestemmelsene, som skal forbli gjeldende. Eventuelle ugyldige bestemmelser skal tolkes utfyllende i henhold til formålet med avtalen og den ugyldige bestemmelsen.

personvernloven (GDPR

Personvernloven (GDPR) trådde i kraft den 25. mai 2018. Loven er en personvernlov for forbrukeren. Derfor må vi kontakte deg, da vi trenger din tillatelse til å fortsette å kontakte deg. Informasjonen vi for øyeblikket har om deg og din bedrift brukes utelukkende til dine bedriftsbehov, som salg, service og fakturering av utstyr levert av oss til deg. Denne informasjonen deles ikke med tredjeparter med mindre det kreves i henhold til en avtale. Hvis du ikke lenger ønsker at vi kontakter deg, har du muligheten til å reservere deg mot dette ved å sende epost til post@parkmiljo.no med teksten: "Jeg ønsker ikke lenger å bli kontaktet av Parkmiljø AS."